Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

RIJKSWET van 16 mei 1986, Stb. 1986, 284, houdende machtiging tot verhoging van de inschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden op aandelen van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank). Inwerkingtreding: 6 juni 1986.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een verhoging plaatsvindt van de inschrijving van het Koninkrijk op aandelen van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling in het kader van de speciale verhogingen van de deelnemingen in het kapitaal van laatstgenoemde instelling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).