MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone
- Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone

 

 

RIJKSWET van 27 mei 1999, Stb. 1999, 281, tot instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone). Inwerkingtreding: 28 april 2000 (Stb. 2000, 167).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het, in het bijzonder voor een verhoogde bescherming en een beter behoud van het mariene milieu, wenselijk is de rechtsmacht van het Koninkrijk uit te breiden en daartoe over te gaan tot de instelling van een exclusieve economische zone;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).