Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

RIJKSWET van 7 juli 1993, Stb. 1993, 401, houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de Algemene Kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij. Inwerkingtreding: 28 juli 1993.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Koninkrijk der Nederlanden deelneemt in de Algemene Kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).