Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

RIJKSWET van 19 december 1991, Stb. 1991, 746, houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de negende aanvulling van middelen van de Internationale Ontwikkelings Associatie (IDA). Inwerkingtreding: 1 januari 1992.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Koninkrijk der Nederlanden, naar aanleiding van resolutie no. 150 d.d. 8 mei 1990 van de Raad van Gouverneurs van de Internationale Ontwikkelings Associatie, deelneemt in de negende aanvulling van middelen van de Internationale Ontwikkelings Associatie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).