Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

RIJKSWET van 24 mei 1989, Stb. 1989, 219, houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de algemene kapitaalsverhoging van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling 1988. Inwerkingtreding: 23 juni 1989.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Koninkrijk der Nederlanden deelneemt in de verhoging van het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling in het kader van de in 1988 door het College van Bewindvoerders goedgekeurde algemene verhoging van het aandelenkapitaal van deze instelling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).