MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Regeling op de consulaire tarieven
- Rijksbesluit op de consulaire tarieven

 

 

RIJKSWET van 18 april 2002, Stb. 2002, 251, houdende bepalingen omtrent de tarieven voor consulaire dienstverlening. Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 507).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen betreffende de heffing van kanselarijrechten die zijn neergelegd in de Wet op de Kanselarijrechten 1948 te vervangen door een vereenvoudigd tariefstelsel;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).