Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

RIJKSWET van 12 december 1985, Stb. 1985, 664, tot vaststelling van een zeegrens tussen de Nederlandse Antillen en Aruba.¹ Inwerkingtreding: 1 januari 1986 (Stb. 1985, 665).

1. Redactie: ingevolge artikel 1.5, onderdeel B, van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen is de Rijkswet vaststelling zeegrens tussen de Nederlandse Antillen en Aruba met ingang van 10 oktober 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in verband met het verkrijgen door Aruba van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk, wenselijk is om een grens vast te stellen tussen de zeegebieden, met inbegrip van de daaronder gelegen zeebodem en ondergrond, van de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).