MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit bekendmaking spellingvoorschriften 2005

 

 

WET van 15 september 2005, Stb. 2006, 66, houdende regels over de verplichting om bij de overheidsorganen, bij de uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstellingen, alsmede bij de examens waarvoor wettelijke voorschriften zijn vastgesteld, de schrijfwijze van de Nederlandse taal te volgen, waartoe de Nederlandse Taalunie beslist (Spellingwet). Inwerkingtreding: 22 februari 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet van 14 februari 1947 (Stb. 1947, H 52) over de spelling van de Nederlandse taal te vervangen door een eenvoudiger wet, die geen spellingregels meer bevat, maar waarin het voorschrift om bij de overheidsorganen, bij de uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstellingen en bij de examens waarvoor wettelijke voorschriften zijn vastgesteld, de spellingregels te volgen van de Nederlandse Taalunie direct gekoppeld is aan die spellingregels;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).