MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Kaderbesluit BZK-subsidies

 

 

WET van 13 april 2006, Stb. 2006, 219, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (Wet overige BZK-subsidies).ยน Inwerkingtreding: 10 mei 2006.

1. Redactie: ingevolge artikel 14 van de Kaderwet subsidies I en M is de Wet overige BZK-subsidies met ingang van 1 juli 2013 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Kaderwet overige BZK-subsidies.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet overige BiZa-subsidies te vervangen door een nieuwe regeling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).