Nadere regelgeving:
- Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

 

 

WET van 4 april 1892, Stb. 1892, 55, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau. Inwerkingtreding: 15 april 1892.

 

     In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. WIJ EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk,

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is door het instellen van eene nieuwe Ridderorde de gelegenheid te vermeerderen tot het verleenen van vereerende onderscheidingen;
     Gelet op artikel 66 der Grondwet;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).