BESLUIT van 20 november 2006, Stb. 2006, 582, houdende regels omtrent de eisen waaraan de onder de EG-kaderrichtlijn voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden vallende meetinstrumenten en enkele andere meetinstrumenten voldoen, voordat zij in de handel worden gebracht, in gebruik worden genomen of worden gebruikt, alsmede omtrent overeenstemmingsbeoordelingen van meetinstrumenten en houdende wijziging van enkele andere besluiten (Meetinstrumentenbesluit II). Inwerkingtreding: 29 november 2006 (Stb. 2006, 583).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 juli 2006, nr. WJZ 6049929;
     Gelet op Richtlijn nr. 71/316/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen (PbEG L 202) en de bijzondere richtlijnen inzake meetmiddelen 75/107/EEG (PbEG 1975, L 42), 71/349/EEG (PbEG 1971, L 239), 71/317/EEG (PbEG 1971, L 202), 74/148/EEG (PbEG 1974, L 84), 86/217/EEG (PbEG 1986, L 152), 71/347/EEG (PbEG 1971, L 239), 76/765/EEG (PbEG 1976, L 262) en 75/33/EEG (PbEG 1975, L 14) en de artikelen 5, 9, 26, 36 en 51 van de Metrologiewet, artikel 26, onderdeel a en f, van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening, artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen en de artikelen 8, eerste lid, onderdeel c, en 13, onderdeel a, van de Warenwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 september 2006, nr. W10.06.0329/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 14 november 2006, nr.WJZ 6076132;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. wet: Metrologiewet;

 • b. richtlijn meetinstrumenten: richtlijn nr. 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten (PbEU L 135);

 • c. [Red: vervallen;]

 • d. [Red: vervallen;]

 • e. [Red: vervallen;]

 • f. [Red: vervallen;]

 • g. [Red: vervallen;]

 • h. [Red: vervallen;]

 • i. [Red: vervallen;]

 • j. [Red: vervallen;]

 • k. [Red: vervallen;]

 • l. fabrikant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de overeenstemming van het meetinstrument met de bij of krachtens de wet gestelde eisen aan het instrument voordat het in de handel wordt gebracht of in gebruik wordt genomen;

 • m beoordelingsprocedurebijlage: bijlage B, D, E, F of G bij de richtlijn meetinstrumenten;

 • n. [Red: vervallen;]

 • o. Nederlandse metrologische markering: markering als bedoeld in artikel 18.

Hoofdstuk 2. meettaken ten behoeve van een specifieke toepassing

Artikel 2 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 3

Een meettaak ten behoeve van een specifieke toepassing als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet is het bij het drijven van handel, bij levering uit hoofde van beroep of bedrijf en bij het vaststellen van belastingen of van andere heffingen

 • a. meten van een hoeveelheid vloeistof in een meetreservoir, anders dan een scheepstank;

 • b. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • c. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • d. discontinu meten van een hoeveelheid uit een mengsel van benzine en olie bestaande brandstof, ten behoeve van het tanken van voertuigen met een tweetaktmotor.

Hoofdstuk 3. Meetinstrumenten

§ 1. Eisen aan meetinstrumenten

Artikel 4 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 5

Een meetinstrument als bedoeld in de onderdelen a tot en met e voldoet voordat het in de handel wordt gebracht, in gebruik wordt genomen of voor in gebruikneming verder wordt verhandeld, aan de bij ministeriële regeling voor het instrument gestelde eisen:

 • a. vloeistofhoogtemeter, die bestaat uit een meetwaarde-opnemer en ten minste één aanwijsinrichting, met een in artikel 3, onderdeel a, bedoelde taak;

 • b. meetreservoir met een in artikel 3, onderdeel a, bedoelde taak;

 • c. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • d. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • e. brandstofmeetinstallaties met een in artikel 3, onderdeel d, bedoelde taak.

Artikel 6 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 7 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 8

 • 1 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de eisen waar de in de artikelen 4 en 5 bedoelde meetinstrumenten bij gebruik aan moeten voldoen.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van installatie en anderszins omtrent de omstandigheden waaronder een meetinstrument als bedoeld in artikel 4 of artikel 5 wordt gebruikt.

§ 2. Overeenstemmingsbeoordeling

Artikel 9 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 10

De meetinstrumenten, bedoeld in artikel 5, ondergaan naar keuze van de fabrikant een overeenstemmingsbeoordeling overeenkomstig de beoordelingsprocedurebijlagen B+D, B+E, B+F of beoordelingsbijlage G van de richtlijn meetinstrumenten en de voorschriften die voor de toepassing van die beoordelingsbijlagen in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen.

Artikel 11

 • 1 Voor een geregeld meetinstrument als bedoeld in artikel 4 of artikel 5 dat in gebruik is genomen, bestaat de overeenstemmingsbeoordeling uit een keuring.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels ten aanzien van de keuring worden gesteld.

Artikel 12

 • 1 De fabrikant verricht de werkzaamheden en komt de verplichtingen na die in verband met de overeenstemmingsbeoordeling volgens de kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen of de in artikel 10 bedoelde beoordelingsprocedurebijlage en de in de bijlage opgenomen voorschriften, aan hem zijn opgedragen.

 • 2 De fabrikant kan een in de Europese Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon schriftelijk machtigen namens hem op te treden ten aanzien van bepaalde in de kaderrichtlijn of in de bijzondere richtlijnen aan hem opgedragen verplichtingen en werkzaamheden.

Artikel 13

 • 1 De toetsende werkzaamheden in het kader van een overeenstemmingsbeoordeling als bedoeld in artikel 10 worden verricht door een aangewezen instantie.

 • 2 De aangewezen instantie draagt zorg voor de uitvoering van de verplichtingen die in een beoordelingsprocedurebijlage als bedoeld in artikel 10 en de in de bijlage opgenomen voorschriften, aan hem zijn opgedragen.

Artikel 14 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 15 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 16

De keuring, bedoeld in artikel 11, wordt verricht door een aangewezen instantie of door een persoon die beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 11 van de wet.

§ 3. Merktekens en opschriften

Artikel 17 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 18

 • 1 De overeenstemming van een in de handel te brengen of in gebruik te nemen meetinstrument als bedoeld in artikel 5 met de bij of krachtens de wet gestelde eisen blijkt uit de bij ministeriële regeling vast te stellen Nederlandse metrologische markering.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde markering wordt duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar op het meetinstrument aangebracht. Wanneer een meetinstrument te klein of te gevoelig is om de markering daar op aan te brengen, wordt de markering aangebracht op de eventuele verpakking en op de documenten die bij het meetinstrument worden gevoegd.

 • 3 Op de meetinstrumenten mogen andere markeringen worden aangebracht mits de zichtbaarheid en leesbaarheid van de Nederlandse metrologische markering niet wordt verminderd.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde markering wordt aangebracht door de fabrikant of onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 19

 • 1 De overeenstemming van een in gebruik genomen geregeld meetinstrument dat ingevolge artikel 7 van de wet een overeenstemmingsbeoordeling heeft ondergaan, blijkt uit een merkteken waarvan het model bij ministeriële regeling wordt vastgesteld. Bij ministeriële regeling kunnen tevens regels worden gesteld omtrent de plaats en de wijze van aanbrengen van het merkteken.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde merkteken wordt aangebracht door een aangewezen instantie of een persoon die beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 11 van de wet.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen en wijziging andere besluiten

§ 1. Overige bepalingen ter uitvoering van de kaderrichtlijn, de bijzondere richtlijnen en de beoordelingsprocedurebijlagen

Artikel 20 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 21 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 22

Bij ministeriële regeling kunnen ten aanzien van de toepassing van de kaderrichtlijn, de bijzondere richtlijnen en van de beoordelingsprocedurebijlagen nadere regels worden gesteld.

Artikel 22a [Vervallen per 20-04-2016]

§ 2. Overgangsbepaling

Artikel 23

Indien artikel 44 van de wet nog niet in werking is getreden op het tijdstip waarop artikel 5 van de wet en een of meer artikelen van dit besluit of van het Meetinstrumentenbesluit I in werking treden, kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld ten behoeve van de afstemming van de taken, rechten en verplichtingen die uit de bij of krachtens de wet en de IJkwet gestelde regels voortvloeien.

§ 3. Wijziging andere besluiten

Artikel 24

[Red: Wijzigt het Meetinstrumentenbesluit I]

Artikel 25

[Red: Wijzigt het Besluit medische hulpmiddelen]

Artikel 26

[Red: Wijzigt het Besluit uitoefening artsenijbereidkunst]

Artikel 27

[Red: Wijzigt het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten]

Artikel 28

[Red: Wijzigt het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet)]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 29

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 30

Dit besluit wordt aangehaald als: Meetinstrumentenbesluit II.

 

 

     Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 20 november 2006

 

BEATRIX

 

De Minister van Economische Zaken,
J.G. Wijn

 

Uitgegeven de achtentwintigste november 2006
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin

 

Bijlage bedoeld in artikel 10 van het meetinstrumentenbesluit II
 
 

Bij de toepassing van de bijlagen B, D, E, F en G van de richtlijn meetinstrumenten gelden de volgende voorschriften.

 
 
I. Alle bijlagen
 
 

1. Voor «aangemelde instantie» wordt telkens gelezen: aangewezen instantie.

2. Onder «fabrikant» wordt verstaan de fabrikant zoals gedefinieerd in artikel 1, onderdeel m, van dit besluit.

3. Voor «de lidstaat door wie ze is aangewezen» wordt telkens gelezen: Onze Minister.

4. Verwijzingen naar normen of normatieve documenten als bedoeld in artikel 13 van de richtlijn meetinstrumenten zijn niet van toepassing.

5. Voor «desbetreffende eisen uit deze richtlijn» of «toepasselijke eisen uit deze richtlijn» wordt telkens gelezen: desbetreffende eisen van de toepasselijke ministeriële regeling.

6. Voor «certificaat van EG-type-onderzoek» wordt gelezen: verklaring van toelating.

7. Voorzover een bijlage voorziet in de verplichting tot het verstrekken van gegevens aan de lidstaat door wie de aangewezen instantie is aangewezen, geldt dat in Nederland de gegevens worden verstrekt aan de toezichthoudende instantie.

 
 
II. Bijlage B
 
 

1. Wat betreft de aanvraag geldt ten aanzien van de technische documentatie in plaats van het bepaalde in onderdeel 3, derde streepje, dat de technische documentatie wordt opgesteld overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn meetinstrumenten, met dien verstande dat het derde lid, onderdelen f en g, niet van toepassing zijn. Op basis van de documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het meetinstrument in overeenstemming is met de eisen van de desbetreffende ministeriële regeling. De documentatie verschaft, voor zover dat voor de beoordeling nodig is, inzicht in het ontwerp, de fabricage en de werking van het meetinstrument.

2. Voor de door de aangewezen instantie te verrichten activiteiten ten aanzien van de monsters geldt in plaats van de onderdelen 4.1 tot en met 4.3 dat de aangewezen instantie:

 • de technische documentatie bestudeert en controleert of de monsters daarmee in overeenstemming zijn;

 • de passende onderzoeken en noodzakelijke proeven verricht om na te gaan of de door de fabrikant gekozen oplossingen voldoen aan de desbetreffende eisen van de toepasselijke ministeriële regeling.

3. Onderdeel 5.2, tweede alinea, tekst achter het laatste streepje en derde alinea zijn niet van toepassing.

4. Voor de toepassing van onderdeel 5.3 geldt dat het evaluatieverslag ter beschikking wordt gehouden van zowel Onze Minister als de toezichthoudende instantie.

5. Onderdeel 9 is niet van toepassing.

 
 
III. Bijlage D
 
 

1. Voor het opschrift wordt gelezen: Kwaliteitsborging van het productieproces teneinde overeenstemming met het type te garanderen

2. In plaats van onderdeel 1 geldt dat de fabrikant voldoet aan de in bijlage D opgenomen verplichtingen ter kwaliteitsborging van het productieproces en garandeert dat de betrokken meetinstrumenten overeenstemmen met het type als beschreven in de verklaring van toelating en met de desbetreffende eisen van de toepasselijke ministeriële regeling.

3. In onderdeel 5.1 wordt voor de «CE-markering, de aanvullende metrologische markering» gelezen: Nederlandse metrologische markering.

4. Voor het opschrift boven onderdeel 5.1 wordt gelezen: Verklaring van overeenstemming

5. Onderdeel 5.2 is niet van toepassing.

6. Bij de toepassing van onderdeel 6 wordt voor «nationale autoriteiten» gelezen: Onze Minister en de toezichthoudende instantie.

7. Onderdeel 8 is niet van toepassing

 
 
IV. Bijlage E
 
 

1. Voor het opschrift wordt gelezen: Kwaliteitsborging van de eindproductiecontrole en beproeving teneinde overeenstemming met het type te garanderen

2. In plaats van onderdeel 1 geldt dat de fabrikant voldoet aan de in bijlage E opgenomen verplichtingen ter kwaliteitsborging van de eindproductcontrole en beproeving en garandeert dat de betrokken meetinstrumenten overeenstemmen met het type als beschreven in de verklaring van toelating en met de desbetreffende eisen van de toepasselijke ministeriële regeling.

3. Voor het opschrift boven onderdeel 5.1 wordt gelezen: Verklaring van overeenstemming

4. In onderdeel 5.1 wordt voor de «CE-markering, de aanvullende metrologische markering» gelezen: Nederlandse metrologische markering.

5. Onderdeel 5.2 is niet van toepassing.

6. Bij de toepassing van onderdeel 6 wordt voor «nationale autoriteiten» gelezen: Onze Minister en de toezichthoudende instantie.

7. Onderdeel 8 is niet van toepassing

 
 
V. Bijlage F
 
 

1. Voor het opschrift wordt gelezen: Op productkeuring gebaseerde overeenstemming met het type

2. In plaats van onderdeel 1 geldt dat de fabrikant voldoet aan de in bijlage F opgenomen verplichtingen voor de productkeuring en garandeert en verklaart dat de betrokken meetinstrumenten overeenstemmen met het type als beschreven in de verklaring van toelating en met de desbetreffende eisen van de toepasselijke ministeriële regeling.

2. Bij de onderdelen 4.1 en 5.2 geldt dat de aanwezen instantie in alle gevallen beslist over de te verrichten passende proeven.

3. Bij de toepassing van onderdeel 5.4 wordt voor «nationale instanties» gelezen: Onze Minister en de toezichthoudende instantie.

4. Voor het opschrift boven onderdeel 6.1 wordt gelezen: Verklaring van overeenstemming.

5. Voor de toepassing van onderdeel 6.1 geldt dat voor «CE-markering en de aanvullende metrologische markering» wordt gelezen: Nederlandse metrologische markering.

6. Onderdeel 8 is niet van toepassing.

 
 
VI. Bijlage G
 
 

1. Voor het opschrift wordt gelezen: Eenheidskeuring

2. In plaats van onderdeel 1 geldt dat de fabrikant voldoet aan de in bijlage G opgenomen verplichtingen voor de productkeuring en garandeert en verklaart dat het betrokken meetinstrument overeenstemt met de desbetreffende eisen van de toepasselijke ministeriële regeling.

3. Wat betreft de aanvraag geldt ten aanzien van de technische documentatie in plaats van het bepaalde in onderdeel 2 dat de technische documentatie wordt opgesteld overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn meetinstrumenten, met dien verstande dat het derde lid, onderdelen f en g, niet van toepassing zijn. Op basis van de documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het meetinstrument in overeenstemming is met de eisen van de desbetreffende ministeriële regeling. De documentatie verschaft, voor zover dat voor de beoordeling nodig is, inzicht in het ontwerp, de fabricage en de werking van het meetinstrument.

4. Bij onderdeel 4 geldt dat de aanwezen instantie in alle gevallen beslist over de te verrichten passende proeven.

5. Bij de toepassing van de onderdelen 4 en 5.2 wordt voor «nationale instanties» gelezen: Onze Minister en de toezichthoudende instantie.

6. De onderdelen 6.1 en 6.2 zijn niet van toepassing.