BESLUIT van 11 juni 2009, Stb. 2009, 329, houdende regels voor het vaststellen van de op grond van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op te leggen bestuurlijke boetes (Besluit bestuurlijke boetes financiële sector). Inwerkingtreding: 1 augustus 2009 (Stb. 2009, 328).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 mei 2009, nr. FM/2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;
     Gelet op de artikelen 176, tweede lid, en 179, eerste lid, van de Pensioenwet, artikelen 10d, vijfde lid, en 10e van de Sanctiewet 1977, artikelen 9b, tweede lid, en 9c, eerste lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikelen 21, tweede lid, en 22, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikelen 1:80, tweede lid, en 1:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, eerste en tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 54, tweede lid, en 55, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikelen 21, tweede lid, en 22, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren, artikelen 171, tweede lid, en 174, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikelen 19, tweede lid, en 20, eerste lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
     De Raad van State gehoord (advies van 2 april 2009, nr. W06.09.0076/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 2 juni 2009, nr. FM 2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).