MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
- Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
- Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
- Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
- Besluit marktmisbruik Wft
- Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft
- Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
- Besluit prudentiële regels Wft
- Besluit reikwijdtebepalingen Wft
- Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
- Vrijstellingsregeling Wft

 

 

WET van 28 september 2006, Stb. 2006, 475, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 664).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de hervorming van het toezicht op de financiële markten naar een functioneel ingericht toezicht, herziening van de wetgeving met betrekking tot dat toezicht noodzakelijk maakt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).