MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit inburgering
- Regeling inburgering
- Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang

 

 

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 625, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 645).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het huidige stelsel van inburgering in de Nederlandse samenleving te herzien door een algemene plicht tot inburgeren voor vreemdelingen en een plicht tot inburgering voor enkele categorie├źn Nederlanders te introduceren, alsmede het verstrekken van bepaalde verblijfsvergunningen afhankelijk te maken van het behalen van het inburgeringsexamen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).