MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit bestuurlijke boetes financiƫle sector
- Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
- Besluit marktmisbruik Wft
- Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 

 

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 705, houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 707, jº Stb. 2007, 583).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een herziening en modernisering van de regelgeving voor pensioenen, teneinde deze ook voor de toekomst veilig te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).