MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004

 

 

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 706, houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 707, jº Stb. 2007, 583).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Pensioenwet en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Pensioen- en spaarfondsenwet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).