MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit Geneesmiddelenwet
- Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers
- Regeling Geneesmiddelenwet

 

 

WET van 8 februari 2007, Stb. 2007, 93, tot vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet. Inwerkingtreding: 1 juli 2007 (Stb. 2007, 227).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wettelijke regels op het terrein van de geneesmiddelenvoorziening te moderniseren en met het oog daarop een nieuwe Geneesmiddelenwet vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).