MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties

 

 

WET van 27 september 2007, Stb. 2007, 354, tot implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties).¹ Inwerkingtreding: 1 december 2007 (Stb. 2007, 432).

1. Redactie: met ingang van 1 juni 2009 is de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008. Met ingang van 1 november 2012 is de wet wederom voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de implementatie van het Kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) noodzaakt tot het stellen van regels voor de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van geldelijke sancties en voorts dat het wenselijk is een algemeen kader op te stellen waarin toekomstige kaderbesluiten inzake de wederzijdse erkenning van einduitspraken kunnen worden geïmplementeerd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).