MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012

 

 

WET van 1 november 2007, Stb. 2007, 418, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiƫle bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget). Inwerkingtreding: 3 november 2007 (Stb. 2007, 420).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat personen voor wie de kosten van kinderen in verhouding tot hun inkomen een te zware last vormen, een financiĆ«le bijdrage in die kosten ontvangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).