MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 13 november 2008, Stb. 2008, 495, houdende regeling van de vergoedingen voor adviescolleges en commissies (Wet vergoedingen adviescolleges en commissies). Inwerkingtreding: 13 februari 2009 (Stb. 2009, 51).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels met betrekking tot de vergoeding van de leden van adviescolleges en bij of krachtens wet, bij koninklijk besluit of bij ministerieel besluit ingestelde commissies te harmoniseren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).