MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 40, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 mei 2007 (Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon). Inwerkingtreding: 6 februari 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige wettelijke voorzieningen te treffen voor de vervolging van personen door het Speciaal Tribunaal voor Libanon die verantwoordelijk zijn voor de aanslag van 14 februari 2005 die heeft geresulteerd in de dood van voormalig minister-president Rafiq Hariri en anderen, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 mei 2007, handelende krachtens hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, alsmede de bij de Resolutie aangegeven inwerkingtreding van de bepalingen van de bijlage bij de Resolutie 1757, inclusief het Statuut van het Speciaal Tribunaal voor Libanon op 10 juni 2007;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).