MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 18 juli 2009, Stb. 2009, 341, tot samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo en een deel van het grondgebied van de gemeente Bergen Lb. Inwerkingtreding: 26 augustus 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Arcen en Velden en Venlo samen te voegen en dat het wenselijk is dat een deel van de gemeente Bergen Lb wordt toegevoegd aan de nieuw te vormen gemeente Venlo;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).