MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 9 november 2009, Stb. 2009, 476, tot verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor een wijziging van de gemeentelijke indeling met ingang van 1 januari 2011 in voorbereiding is. Inwerkingtreding: 21 november 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de zittingsduur van de gemeenteraden van gemeenten waarvoor op korte termijn besluitvorming ten aanzien van gemeentelijke herindeling te verwachten is te verlengen, teneinde te voorkomen dat in een kort tijdsbestek mogelijk tweemaal verkiezingen van de leden van deze gemeenteraden moeten worden gehouden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel 1

Deze wet is van toepassing op de gemeenten Abcoude, Andijk, Bergen, Breukelen, Bodegraven, Bolsward, Bussum, De Ronde Venen, Eijsden, Gennep, Lith, Loenen, Maarssen, Margraten, Medemblik, Mook en Middelaar, Muiden, Naarden, Nijefurd, Oss, Reeuwijk, Renswoude, Scherpenzeel, Sneek, Weesp, Wervershoof, Woudenberg, Wunseradiel en Wymbritseradiel.

Artikel 2

 • 1. De verkiezing van leden van de raad van een in artikel 1 genoemde gemeente, waarvoor de kandidaatstelling op 19 januari 2010 zou plaatsvinden, blijft achterwege.

 • 2. De zittingsduur van de leden van de raad van een in artikel 1 genoemde gemeente wordt verlengd tot 1 januari 2011.

Artikel 3

 • 1. Indien voor een in artikel 1 genoemde gemeente op 17 september 2010 geen voorstel van wet tot wijziging van de gemeentelijke indeling tot wet is verheven en in werking is getreden, vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van die gemeente plaats op 12 oktober 2010.

 • 2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, gelden in afwijking van de artikelen G 1 tot en met G 4 van de Kieswet de volgende tijdstippen:

  • a. de in de artikelen G 1, achtste lid, en G 2, achtste lid, van de Kieswet bedoelde kennisgeving, voorafgaande aan de kandidaatstelling voor de verkiezing van de raad van de betrokken gemeente vindt plaats op 27 september 2010;

  • b. de in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet bedoelde verzoeken tot registratie van aanduidingen van politieke groeperingen voor de verkiezing van de raad van de betrokken gemeente ingediend na 27 september 2010, blijven voor de daaropvolgende verkiezing van de desbetreffende raad buiten beschouwing;

  • c. de in artikel G 4, tweede lid van de Kieswet bedoelde beslissing van het centraal stembureau, vindt uiterlijk plaats op 30 september 2010.

 • 3. De op grond van het eerste lid gekozen gemeenteraadsleden treden tegelijk af met de leden van de gemeenteraden waarvoor de verkiezingen op 3 maart 2010 hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 9 november 2009

 

BEATRIX

 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

 

Uitgegeven de twintigste november 2009
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin