MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

 

 

WET van 9 november 2009, Stb. 2009, 496, houdende regels met betrekking tot een wettelijke grondslag voor de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (Wet wettelijke grondslag BDU SIV). Inwerkingtreding: 2 december 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke grondslag te creĆ«ren voor de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).