[Regeling van 30 maart 2010, Stcrt. 2010, 5162. Inwerkingtreding: 1 oktober 2010 (Stb. 2010, 231)]

 

REGELING van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 2010, nr. BJZ2010008979, houdende nadere regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van het Besluit omgevingsrecht (Regeling omgevingsrecht)

     De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Gelet op de artikelen 5.3, vierde lid, en 5.11, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 4.3, derde lid, 4.4, eerste lid, 4.7 en 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht;
     Gelet op Richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake ge├»ntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) (PbEG L 24);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).