MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels
- Besluit archeologische monumentenzorg
- Besluit bodemkwaliteit
- Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
- Besluit informatie inzake rampen en crises
- Besluit natuurbescherming
- Besluit omgevingsrecht
- Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (vervallen)
- Besluit risico's zware ongevallen 2015
- Besluit ruimtelijke ordening
- Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
- Binnenvaartbesluit
- Regeling omgevingsrecht
- Regeling risico's zware ongevallen
- Regeling risico's zware ongevallen 1999 (vervallen)
- Stortbesluit bodembescherming
- Vuurwerkbesluit

 

 

WET van 6 november 2008, Stb. 2008, 496, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Inwerkingtreding: 1 oktober 2010 (Stb. 2010, 231).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een groot aantal verschillende stelsels bestaat met betrekking tot toestemmingen van bestuursorganen die vereist zijn voor het verrichten van activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en dat het wenselijk is die stelsels zoveel mogelijk samen te voegen, opdat een samenhangende beoordeling van die activiteiten op de betrokken aspecten mogelijk is in één procedure die leidt tot één besluit; dat het nodig is met het oog op dit nieuwe stelsel ook de handhaving daarvan te regelen en dat het wenselijk is van die gelegenheid gebruik te maken om de bestuursrechtelijke handhaving van regelingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving - voor zover niet algemeenbestuursrechtelijk geregeld - verder te uniformeren en in dezelfde wet onder te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).