MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit informatie inzake rampen en crises
- Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (vervallen)
- Besluit risico's zware ongevallen 2015
- Besluit veiligheidsregio's
- Regeling provinciale risicokaart
- Regeling risico's zware ongevallen
- Regeling risico's zware ongevallen 1999 (vervallen)

 

 

WET van 11 februari 2010, Stb. 2010, 145, houdende bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio's). Inwerkingtreding: 1 oktober 2010 (Stb. 2010, 252).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, en daartoe veiligheidsregio's in te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).