MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 19 mei 2011, Stb. 2011, 263, houdende Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen. Inwerkingtreding: 15 juni 2011 (Stb. 2011, 282).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is voor het privaatrechtelijke beheer van tijdelijke overheidsinvesteringen in enkele Nederlandse financiële instellingen enige wettelijke voorzieningen, waaronder een wettelijke machtiging, te treffen voor de oprichting van een stichting administratiekantoor;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).