MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Uitvoeringsregeling strategische diensten

 

 

WET van 29 september 2011, Stb. 2011, 445, houdende regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten). Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 468).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, om regels te stellen inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).