MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 19 januari 2012, Stb. 2012, 36, inzake intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen. Inwerkingtreding: 4 april 2012 (Stb. 2012, 139).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het toedelen van adviestaken op strategisch niveau aan de Adviesraad gevaarlijke stoffen heroverweging verdient en dat gelet op de voortgang die is geboekt op het beleidsterrein en een nadere beschouwing van de adviesbehoefte het derhalve wenselijk is de Wet adviesraad gevaarlijke stoffen in te trekken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel I

De Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen wordt ingetrokken.

Artikel II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 19 januari 2012

 

BEATRIX

 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
J.J. Atsma

 

Uitgegeven de tiende februari 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten