MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Ambtsinstructie commissaris van de Koning
- Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
- Besluit algemene rechtspositie politie (BARP)
- Besluit bewapening en uitrusting politie
- Besluit bezoldiging politie
- Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
- Besluit rechtspositie vrijwillige politie
- Regeling mobiele eenheid 2007

 

 

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 315, tot vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 2012). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 317).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een nieuwe regeling te treffen voor de organisatie en het beheer van de politie en daartoe de Politiewet 1993 te vervangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).