MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 325, tot invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting). Inwerkingtreding: 1 oktober 2012 (Stb. 2012, 417).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in aanvulling op andere maatregelen ter versterking van de financiĆ«le stabiliteit in Nederland te voorzien in een bankenbelasting;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).