MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 27 september 2012, Stb. 2012, 527, tot introductie van de bestuurlijke boete bij niet-naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 528).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op het tegengaan van mogelijk misbruik wenselijk is te voorzien in de mogelijkheid subsidieontvangers een bestuurlijke boete op te leggen bij niet-naleving van aan een subsidie van een minister verbonden bijzondere meldingsplichten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).