MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 237, houdende intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid. Inwerkingtreding: 23 juli 2013 (Stb. 2013, 299).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de herijking van de wijze van overleg over het integratiebeleid wenselijk is dat de Wet overleg minderhedenbeleid wordt ingetrokken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).