MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 4 december 2013, Stb. 2013, 533, tot bepaling van de jaarlijkse uitkering aan de regent. Inwerkingtreding: 18 december 2013.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ingevolge artikel 37, vierde lid, van de Grondwet een regeling te treffen voor de jaarlijkse uitkering aan de regent;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).