MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Regeling Europese EZ-subsidies

 

 

WET van 22 januari 2014, Stb. 2014, 48, houdende regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiƫle bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO). Inwerkingtreding: 22 februari 2014 (Stb. 2014, 86).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen in verband met de uitvoering van verordeningen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).