Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Brandweerwet 1985

 

REGELING  RISICO'S  ZWARE  ONGEVALLEN  1999

Tekst zoals deze geldt op 23 juli 2014

 

 

 

 
     De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op de artikelen 5, vijfde lid, 10, tweede tot en met vierde lid, 21, tweede lid, en 29 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999;

     Besluit:

 

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit: Besluit risico's zware ongevallen 1999;

b. veiligheidsbeheerssysteem: veiligheidsbeheerssysteem als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het besluit;

c. risico-analyse: risico-analyse als bedoeld in bijlage III, eerste lid, onder o, bij het besluit;

d. stoffen: gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1, onder b, van het besluit, alsmede andere stoffen die gevaar kunnen veroorzaken.

Artikel 2

Bij de vastlegging van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen en van de algemene doelstellingen en beginselen van het beleid inzake de beheersing van de risico's van zware ongevallen, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het besluit, wordt een beschrijving gegeven van:

a. in hoofdlijnen de aard en de omvang van de risico's van zware ongevallen;

b. de beginselen die ten grondslag liggen aan de inrichting van het veiligheidsbeheerssysteem, zodanig dat inzicht wordt geboden in de samenhang tussen het beleid en het veiligheidsbeheerssysteem;

c. de criteria die worden toegepast bij de vaststelling van de risico's van zware ongevallen;

d. de beginselen die ten grondslag liggen aan de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van zware ongevallen, zodanig dat inzicht wordt geboden in de samenhang tussen de getroffen maatregelen en de risico's van zware ongevallen.

Artikel 3

1. De procedures voor de systematische identificatie van de ongewenste gebeurtenissen en de beoordeling van de risico's van zware ongevallen als bedoeld in bijlage II, onder c, bij het besluit hebben betrekking op:

a. het verrichten van systematisch onderzoek naar de aan een installatie verbonden risico's van een zwaar ongeval tijdens het ontwerp, de bouw, het gebruik en het onderhoud van de installatie, alsmede bij voorgenomen wijzigingen daarvan;

b. de criteria voor het bepalen van de methode voor het onder a bedoelde onderzoek;

c. de methode voor de beoordeling van de risico's van zware ongevallen.

2. De in het eerste lid, onder b, bedoelde onderzoeksmethode is afgestemd op de in dat lid, onder a, bedoelde fasen.

3. De methode bedoeld in het eerste lid, onder c, is geschikt om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan.

Artikel 4

Voor de beschrijving van de in de inrichting voorkomende stoffen bedoeld in bijlage III, eerste lid, onder j, bij het besluit, kan worden volstaan met een opgave per stof van de chemische naam en het CAS-nummer, mits daaruit de fysisch-chemische eigenschappen en de gevaarseigenschappen van de betrokken stof kenbaar zijn.

Artikel 5

1. De beschrijving van de scenario's bedoeld in bijlage III, eerste lid, onder k, bij het besluit, heeft betrekking op de onderdelen van installaties die de grootste risico's van een zwaar ongeval met zich meebrengen. De identificatie van de betreffende onderdelen van de installaties vindt plaats op basis van een in het veiligheidsrapport beschreven methode.

2. Bij de beschrijving van de in het eerste lid bedoelde scenario's wordt ten minste beschouwd welk van de volgende voorvallen deze scenario's op gang kunnen brengen: corrosie, erosie, externe belasting, impact, overdruk, onderdruk, lage temperatuur, hoge temperatuur, trillingen, menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud.

3. Van elk scenario dient aangegeven te worden wat de kwalitatieve waarschijnlijkheid en het effect is en welke maatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat het scenario zich voordoet. Voorts wordt ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van de risico's en rekening houdend met de reeds getroffen maatregelen, een samenhangend inzicht geboden in:

a. de resterende kans dat een zwaar ongeval geschiedt;

b. de ernst van de gevolgen die het ongeval in dat geval zal hebben;

c. welke verdere maatregelen technisch mogelijk zijn om de kans op een zwaar ongeval verder te verkleinen tot een daarbij aan te geven niveau;

d. een indicatie van de kosten die verbonden zouden zijn aan het treffen van maatregelen als bedoeld onder c.

4. De scenario's dienen zodanig gekozen te worden dat hieruit blijkt dat met het complete stelsel van aanwezige technische en organisatorische voorzieningen op adequate wijze de risico's van zware ongevallen kunnen worden beheerst.

Artikel 6

1. Bij de uitvoering van een risico-analyse worden:

a. de ingevolge bijlage III, tweede lid, bij het besluit in het veiligheidsrapport weer te geven resultaten berekend met gebruikmaking van de in het rapport opgenomen gegevens, bedoeld in bijlage III, eerste lid, onder a, b, c, voor zover het betreft de personen buiten de inrichting, d, f, g, h, i, j, k, p en q, bij dat besluit;

b. de berekeningen, bedoeld onder a, uitgevoerd met toepassing van de rekenmethodiek Bevi, als bedoeld in artikel 1, onderdeel I, van de Regeling externe veiligheid inrichtingen, en,

c. de ingevolge bijlage III, tweede lid, onder b en c, bij het besluit in het veiligheidsrapport weer te geven resultaten verkregen met gebruikmaking van de resultaten die overeenkomstig het tweede lid, onder a, van die bijlage zijn berekend.

2. De artikelen 8b, 8c en 8d van de Regeling externe veiligheid inrichtingen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

De risico-analyse wordt in het veiligheidsrapport weergegeven op de wijze

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x