Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Flora- en faunawet

 

JACHTREGELING

Tekst zoals deze geldt op 23 juli 2014

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op de artikelen 40, tweede lid, 46, eerste lid, 59, eerste lid, en 94, eerste lid, van de Flora- en faunawet;
     Gelet op de artikelen 7, eerste lid, en 8, vierde lid, van het Jachtbesluit;

     Besluit:

 

 

§ 1. Jachtakten, valkeniersakten en kooikersakten

Artikel 1

1. Een jachtakte wordt aangevraagd op een kosteloos bij het bevoegde bestuursorgaan, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Flora- en faunawet, verkrijgbaar formulier, waarvan het model door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt vastgesteld.

2. Een valkeniersakte of kooikersakte wordt aangevraagd op een kosteloos bij het bevoegde bestuursorgaan, bedoeld in artikel 43 van de Flora- en faunawet, verkrijgbaar formulier, waarvan het model door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt vastgesteld.

3. Een aanvraag gaat vergezeld van twee goed gelijkende pasfoto's van degene voor wie de akte bestemd is.

4. De uit te reiken jachtakte, bedoeld in het eerste lid, wordt door het bevoegde bestuursorgaan voorzien van de pasfoto van degene voor wie de akte is bestemd. Deze foto wordt door middel van een stempelafdruk gewaarmerkt.

Artikel 2

De aanvraag voor een akte als bedoeld in artikel 45 van de Flora- en faunawet, kan namens de persoon voor wie de akte bestemd is, worden ingediend en ondertekend door een jachthouder, die hem voor de jacht heeft uitgenodigd.

Artikel 3

1. Uitreiking van een jacht-, valkeniers- of kooikersakte vindt niet plaats voordat de som der bedragen, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid, aan het bevoegde bestuursorgaan is voldaan.

2. De bijdrage ter dekking van de kosten van de uitgifte van de akte, bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Jachtbesluit, bedraagt: € 40,– voor de jachtakte en € 45,– voor een valkeniersakte of kooikersakte.

3. De algemene bijdrage in de kosten van onderzoek en voorlichting op het gebied van jacht, beheer en schadebestrijding, bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Jachtbesluit, bedraagt: € 18,-.

4. De bijdrage ten behoeve van het Faunafonds, bedoeld in artikel 94 van de Flora- en faunawet, bedraagt: € 27,-.

5. Voor een duplicaat van een akte is een geldsom van € 30,- verschuldigd.

6. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing voor de afgifte van een akte als bedoeld in artikel 45 van de Flora- en faunawet.

7. De gelden die voldaan zijn ter zake van uitgereikte akten, worden niet gerestitueerd.

Artikel 3a

1. Indien in hetzelfde jaar voor dezelfde periode, lopend van 1 april tot 1 april van het daarop volgende kalenderjaar, meer dan één akte wordt aangevraagd, dan zijn de bijdragen, bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, slechts één maal verschuldigd.

2. In afwijking van artikel 3, zevende lid, kan een verzoek tot restitutie van te veel betaalde bedragen worden ingediend bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

3. Een verzoek tot restitutie wordt slechts behandeld indien het verzoek niet later dan zes maanden na betaling van het te veel betaalde bedrag door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is ontvangen en bewijs wordt overgelegd dat de bijdragen, bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, reeds ten minste één maal zijn afgedragen.

4. In afwijking van het derde lid, kunnen aktehouders, aan wie sinds 1 april 2002 reeds meer dan één akte is verleend, een verzoek tot restitutie indienen binnen drie maanden na publicatie van deze regeling in de Staatscourant, onder overlegging van het bewijs, bedoeld in het derde lid.

§ 2. Eisen jachtexamens

Artikel 4

1. Het theoretische gedeelte van het jachtexamen voor de jacht met een geweer bevat:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x