Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Flora- en faunawet

 

REGELING  VRIJSTELLING  BESCHERMDE  DIER-  EN  PLANTENSOORTEN  FLORA-  EN  FAUNAWET

Tekst zoals deze geldt op 23 juli 2014

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op de op 3 maart 1973 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten (Trb. 1975, 23);
     Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);
     Gelet op Verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 250);
     Gelet op Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 november 1991, houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnenbrengen in de Gemeenschap van pelzen en produkten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen (PbEG L 308);
     Gelet op Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 januari 1997 tot vaststelling van bepalingen betreffende de certificatie van pelzen en goederen die vallen onder Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad (PbEG L 8);
     Gelet op Richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);
     Gelet op artikel 75, tweede lid, Flora- en faunawet;
     Gelet op artikel 17a, tweede lid, Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

     Besluit:

 

 

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Flora- en faunawet;

b. de Minister:

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. overeenkomst:

Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Trb. 1975, 23);

d. basisverordening:

verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);

e. uitvoeringsverordening:

verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 250);

f. verordening (EG) 1007/2009:

verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU L 286);

g. lid-staat:

land behorende tot de Europese Unie;

h. derde land:

land niet behorende tot de Europese Unie;

i. naadloos gesloten pootring:

pootring die voldoet aan de criteria van artikel 36, vijfde lid, van de uitvoeringsverordening;

j. in gevangenschap geboren en gefokte specimens van een diersoort:

specimens van een diersoort die voldoen aan de criteria van artikel 24 van de uitvoeringsverordening;

k. kunstmatig gekweekte specimens van een plantensoort:

specimens van een plantensoort die voldoen aan de criteria van artikel 26 van de uitvoeringsverordening.

2. De begripsbepalingen van artikel 2 van de basisverordening en artikel 1 van de uitvoeringsverordening zijn van toepassing.

3. Voor de toepassing van deze regeling wordt in de bepalingen van de basisverordening en de uitvoeringsverordening waarnaar in deze regeling wordt verwezen verstaan onder:

a. certificaat van oorsprong: certificaat waaruit de oorsprong van specimens van soorten opgenomen in bijlage III bij de Overeenkomst blijkt, voor de uitvoer hiervan afgegeven door de nationale administratieve instantie die bevoegd is CITES-vergunningen en -certificaten af te geven;

b. douanekantoor aan de grens: douanekantoor dat, indien in Nederland gelegen, is aangewezen in de Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en plantensoorten of, indien in een andere lid-staat gelegen, door die andere lid-staat is aangewezen overeenkomstig artikel 12 van de basisverordening.

§ 2. Algemeen

Artikel 1a

Deze regeling berust op artikel 75, tweede lid, van de Flora- en faunawet, artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de artikelen 4, eerste lid, 11, 16, tweede lid, onderdeel b, 16h en artikel 17a, tweede lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten.

Artikel 1b

1. Als beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen de soorten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

2. Als dieren als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen dieren, behorende tot de soorten genoemd in bijlage 2 bij deze regeling.

3. Als dieren als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen dieren, behorende tot de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze regeling.

4. Als beschermde inheemse dier- en plantensoorten als bedoeld in artikel 16b, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen de soorten, genoemd in bijlage 4 bij deze regeling.

5. Als diersoorten als bedoeld in artikel 16h, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen de soorten, genoemd in de bijlagen 5 tot en met 7 bij deze regeling.

Artikel 1c

Van het verbod, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, wordt ten behoeve van de bestrijding van ziekten, plagen of onkruiden vrijstelling verleend voor het houden van dieren, behorende tot de soorten genoemd in bijlage 6 bij deze regeling, met het oog op de productie van van die dieren afkomstige producten.

Artikel 2

1. De vrijstellingen, bedoeld in deze regeling, gelden slechts voorzover:

a. met betrekking tot de aanvraag, afgifte, vorm, inhoud, overlegging en geldigheid en het gebruik van invoervergunningen, uitvoervergunningen, kennisgevingen van invoer en certificaten, dan wel afschriften daarvan, alsmede van merken en etiketten is voldaan aan hetgeen daarover in de basis- en uitvoeringsverordening is bepaald, en

b. het bewijs daarvan door de houder van de betrokken specimens desgevraagd aan de ambtenaren belast met de handhaving van de wet wordt overgelegd.

2. De vrijstellingen genoemd in deze regeling gelden met inachtneming van artikel 43 van de uitvoeringsverordening.

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de vrijstellingen, bedoeld in de artikelen 1c en 7, onderdeel b.

§ 3. Invoer vanuit een derde land van specimens bestemd voor een lid-staat

Artikel 3

1. Indien is voldaan aan artikel 4, eerste onderscheidenlijk tweede, derde of vierde lid, van de basisverordening, geldt een vrijstelling van het verbod op het binnen het grondgebied van Nederland brengen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, die vanuit een derde land op het grondgebied van de Europese Gemeenschap worden gebracht en bestemd zijn voor Nederland.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt vanaf de plaats van binnenkomst in Nederland tot de plaats van bestemming een vrijstelling van het verbod op het vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, specimens van soorten, behorende tot beschermde inheemse dier- of plantensoorten, genoemd in bijlage B, C of D bij de basisverordening, alsmede specimens van soorten als aangewezen in artikel 2 of artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, voorzover deze soorten voorkomen op één van de bijlagen bij de basisverordening.

Artikel 4

1. Indien is voldaan aan artikel 4, eerste onderscheidenlijk tweede, derde of vierde lid, van de basisverordening, geldt een vrijstelling van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, die vanuit een derde land op het grondgebied van de Europese Gemeenschap worden gebracht en bestemd zijn voor een andere lid-staat dan Nederland.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt vanaf de plaats van binnenkomst in Nederland tot aan de grens een vrijstelling van het verbod op het vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, specimens van soorten, behorende tot beschermde inheemse dier- of plantensoorten, genoemd in bijlage B, C of D bij de basisverordening, alsmede specimens van soorten als aangewezen in artikel 2 of artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, voorzover deze soorten voorkomen op één van de bijlagen bij de basisverordening.

Artikel 5

De vrijstellingen genoemd in deze paragraaf gelden

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x