Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Kaderwet SZW-subsidies

 

REGELING  SUBSIDIE  SCHOLING  EN  PLAATSING  OUDERE  WERKLOZEN

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014
Regeling vervalt m.i.v. 1 januari 2017

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2013, 20130000129478, tot verstrekken van subsidie voor scholing en plaatsing van oudere werklozen (Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

§ 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

– aangiftetijdvak: het tijdvak van vier weken dan wel één maand waarop de aangifte waarop de ingehouden loonbelasting wordt afgedragen, betrekking heeft dan wel, indien de werkgever over een afwijkend tijdvak aangifte doet, het tijdvak waarover loon is betaald van vier weken of één maand of herleid tot vier weken of één maand;

– arbeidsmarktregio: een arbeidsmarktregio die is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

– dienstbetrekking: dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk I van de Werkloosheidswet;

– intermediair: de rechtspersoon die bemiddelingsactiviteiten verricht tussen werkzoekenden en werkgevers, met als doel de werkzoekende duurzaam te plaatsen in een dienstbetrekking en die als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

– kansberoep: beroep waarvan het UWV heeft geoordeeld dat daarvoor een aanmerkelijke hoeveelheid vacatures is in de betreffende arbeidsmarktregio;

– minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

– oudere werkloze: persoon die recht heeft op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, en op de dag waarop het recht ontstaat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en tenminste drie maanden een werkloosheidsuitkering heeft;

– scholing: het volgen van een opleiding of een training gericht op het verwerven van vaardigheden en competenties die benodigd zijn om een beroep of functie uit te kunnen oefenen en die leidt tot een door een branche of sector erkend certificaat of diploma;

– UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Artikel 2. Subsidie scholing en plaatsing oudere werkloze

De minister verstrekt op aanvraag subsidie voor op vacature gerichte scholing en voor plaatsing van een oudere werkloze bij een werkgever, door een intermediair.

 

§ 2. Subsidie voor scholing oudere werkloze

 

Artikel 3. Subsidie aan oudere werkloze voor scholing

1. Voor subsidie voor scholing, gestart op of na de dag van inwerkingtreding van deze regeling, en die maximaal één jaar duurt, komt in aanmerking de oudere werkloze die:

a. een verklaring van de werkgever heeft waarin wordt vermeld dat de werkgever de intentie heeft om de oudere werkloze, uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de scholing is afgerond, voor tenminste drie maanden, en gemiddeld voor de helft van het aantal uren waarop de uitkering, op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, is vastgesteld, doch niet minder dan gemiddeld 12 uren per week, in dienst te nemen; of

b. een scholing gaat volgen die opleidt naar een kansberoep.

2. Voor subsidie voor scholing, gestart op of na de dag van inwerkingtreding van deze regeling, kan op aanvraag in aanmerking komen, de oudere werkloze, indien:

a. de scholing naar het oordeel van het UWV noodzakelijk is;

b. zonder scholing vrijwel geen uitzicht bestaat op het op korte termijn kunnen aanvaarden van een dienstbetrekking; en

c. de scholing maximaal één jaar duurt.

 

Artikel 4. Subsidie aan werkgever voor scholing

Voor subsidie voor scholing komt in aanmerking de werkgever die de oudere werkloze uiterlijk de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de scholing is afgerond, in dienst neemt, met dien verstande dat de dienstbetrekking wordt aangegaan voor:

a. tenminste drie maanden; en

b. gemiddeld tenminste de helft van het aantal uren waarop de uitkering, op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, is vastgesteld, doch niet voor minder dan gemiddeld 12 uren per week.

 

Artikel 5. Subsidiebedrag scholing

De subsidie voor scholing bedraagt 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van € 750,–, inclusief BTW, per oudere werkloze en wordt desgevraagd ofwel aan de oudere werkloze, dan wel aan de werkgever verstrekt. Indien zowel de oudere werkloze, als de werkgever voor dezelfde scholing subsidie aanvragen, wordt de subsidie verstrekt aan de subsidieaanvrager wiens volledige subsidieaanvraag als eerste is ontvangen.

 

Artikel 6. Subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag voor scholing wordt, voor aanvang van die scholing, bij het UWV ingediend, met gebruikmaking van een door het UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag is volledig als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en is ondertekend door de aanvrager en alle gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd.

 

Artikel 7. Weigeren subsidie

1. De subsidie voor scholing wordt geweigerd, indien:

a. de volledige aanvraag is ontvangen na de aanvang van de scholing van de oudere werkloze;

b. ten behoeve van dezelfde oudere werkloze subsidie voor scholing, op grond van deze regeling, reeds is verleend; of

c. de kosten van scholing waarvoor de subsidie wordt aangevraagd reeds uit andere publieke middelen worden gefinancierd.

2. Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de aanvrager wiens onvolledige aanvraag voor de aanvang van de scholing van de oudere werkloze is ontvangen en die door het UWV op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld om zijn aanvraag aan te vullen.

 

Artikel 8. Subsidievaststelling

Indien aan de vereisten voor subsidie voor scholing is voldaan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x