Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994)

 

KENTEKENREGLEMENT

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 6 oktober 1994, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juni 1993, nr. RV 151906, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
     Gelet op de Wegenverkeerswet 1994;
     De Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 1993, nr. W09.93.0363);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 september 1994, nr. R 183051; Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

bedrijfsvoorraad: te verhandelen, bewaren of bewerken voertuigen waarvan een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad de eigendom heeft verkregen;

bedrijfsvoorraad deel I B: deel I B van een kentekenbewijs van een bij ministeriŽle regeling vastgesteld model, afgegeven door een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad, ten behoeve van voertuigen die in de bedrijfsvoorraad zijn opgenomen;

bedrijfsvoorraadpas: pas als bedoeld in artikel 48, eerste lid;

betrokkene: betrokkene als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

bijzonder kenteken: kenteken als bedoeld in artikel 38 van de wet;

erkend bedrijf bedrijfsvoorraad: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 62 van de wet is verleend;

erkend bedrijf exportdienstverlening: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 66a van de wet is verleend;

erkend bedrijf tenaamstelling: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 61a van de wet is verleend;

handelaarskenteken: kenteken als bedoeld in artikel 3;

kentekenbewijs deel II: deel II van een tweedelig kentekenbewijs;

kentekencard: deel I van een tweedelig kentekenbewijs afgegeven na 31 december 2013;

schorsingsverslag: uittreksel uit het kentekenregister waaruit blijkt dat een voertuig is geschorst;

tenaamstellingsverslag: uittreksel uit het kentekenregister waaruit blijkt dat een voertuig is tenaamgesteld;

voertuig: motorrijtuig of aanhangwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen c en d, van de wet;

vrijwaringsbewijs: bewijs van beŽindiging van tenaamstelling in het kentekenregister;

wet: Wegenverkeerswet 1994;

Hoofdstuk 2. Kentekens

Artikel 1a. Uitzondering kentekenplicht

Als categorieŽn bromfietsen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel a, onder 1į, van de wet waarop artikel 36 van de wet niet van toepassing is, worden, voor zover deze voertuigen voldoen aan de begripsomschrijving van bromfiets in artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet, vastgesteld:

a. bromfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet;

b. motorrijtuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 6 km/h;

c. motorrijtuigen die bestemd zijn om door een voetganger te worden meegevoerd, en

d. motorrijtuigen met drie symmetrisch geplaatste wielen, waarvan een wiel aan de voorzijde en twee wielen aan de achterzijde, die voornamelijk zijn ontworpen voor gebruik buiten de wegen en voor vrijetijdsbesteding.

Artikel 2. Opgave en inrichting kenteken

1. De opgave van een kenteken geschiedt door inschrijving dan wel door tenaamstelling van een voertuig in het kentekenregister.

2. Het kenteken bestaat uit een combinatie van letters en cijfers dan wel een combinatie van ťťn letter en cijfers.

Artikel 3. Handelaarskentekens

Aan een erkend bedrijf of aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 42, eerste lid, onderdeel b, kan, mits wordt voldaan aan hoofdstuk 5, voor de in artikel 37, derde lid, van de wet bedoelde voertuigen een kenteken worden opgegeven bevattende:

a. voor wat betreft motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen, de lettergroep HA, HF of FH en twee groepen van twee cijfers;

b. voor wat betreft bromfietsen de lettergroep HC en twee groepen van twee cijfers, of

c. voor wat betreft aanhangwagens de lettergroep OA en twee groepen van twee cijfers.

Artikel 4. Bijzondere kentekens

1. Aan leden van het Koninklijk Huis en aan buitenlandse diplomaten kan een kenteken worden opgegeven, bevattende de lettergroep AA, onderscheidenlijk CD, en aan hen die behoren tot het Internationaal Gerechtshof dan wel tot een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aangewezen internationale organisatie een kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

2. Kentekens, bevattende de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers worden slechts opgegeven voor voertuigen:

a. waarvoor overeenkomstig de voorschriften van de Minister van FinanciŽn een vrijstelling van belasting is verleend, of

b. waarvan de eigenaar of houder behoort tot het personeel van buitenlandse ambassades, consulaten en daarmee gelijkgestelde instellingen, voor zover daarvoor naar het oordeel van de Minister van Buitenlandse Zaken aanleiding is.

3. Kentekens, bevattende de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers, worden slechts opgegeven voor motorrijtuigen met beperkte snelheid en landbouw- of bosbouwtrekkers, die in het grensverkeer worden gebezigd alsmede voor door deze categorieŽn voertuigen voortbewogen aanhangwagens.

4. Kentekens, bevattende de lettergroep ZZ of ZZZ en een combinatie van een of meerdere letters of cijfers worden slechts opgegeven voor voertuigen die zich in verband met hun constructie uitsluitend op de weg mogen bevinden met een ontheffing van de wegbeheerder dan wel van de Dienst Wegverkeer.

5. Kentekens, bevattende twee groepen van drie letters en cijfers of een combinatie daarvan, worden slechts opgegeven voor voertuigen die naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer technisch in goede staat zijn en die niet in Nederland zijn geregistreerd en binnen of buiten Nederland worden gebracht.

6. Kentekens, bevattende de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers worden slechts opgegeven voor voertuigen die ter verkrijging van een kentekenbewijs met ťťn of twee lettergroepen naar en van de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden.

7. Indien naar oordeel van Onze Minister sprake is van een uitzonderlijke gelegenheid met een karakter van nationaal of internationaal belang, kunnen tijdelijke kentekens worden opgegeven.

Artikel 5. Kentekenplaat

1.Het kenteken wordt aangebracht op een plaat die behoort tot een door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde soort.

2.Het eerste lid geldt niet in bij ministeriŽle regeling vast te stellen gevallen.

3.De in het eerste lid bedoelde plaat en de onderdelen daarvan zijn in bij ministeriŽle regeling vast te stellen gevallen voorzien van bij die regeling vast te stellen merken.

Hoofdstuk 3. Registratie van kentekens

Artikel 6. De inrichting van het kentekenregister

1. Het kentekenregister bevat uitsluitend de volgende categorieŽn gegevens:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Wvw 1994 | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x