Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

 

DOORSTROOMREGELING  VMBO-BEROEPSONDERWIJS

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
     Handelende mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op de artikelen 8.2.1, eerste en derde lid, onderdeel e, en 8.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
     Gehoord de organisaties in het voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van de instellingen en de landelijke organen;

     Besluit:

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.
minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
b.
wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs;
c.
WVO: de Wet op het voortgezet onderwijs;
d.
assistentopleiding: een assistentopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel a, van de wet;
e.
basisberoepsopleiding: een basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel b, van de wet;
f.
vakopleiding: een vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel c, van de wet;
g.
middenkaderopleiding: een middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel d, van de wet;
h.
basisberoepsgerichte leerweg: de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de WVO;
i.
kaderberoepsgerichte leerweg: de kaderberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de WVO;
j.
gemengde leerweg: de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d van de WVO;
k.
theoretische leerweg: de theoretische leerweg, bedoeld in artikel 10 van de WVO;
l.
landelijk orgaan: het landelijk orgaan, bedoeld in artikel 9.2.1 van de wet.

Artikel 2. Drempelloze instroom niet verwante opleidingen

In bijlage 1 behorende bij deze regeling zijn opgenomen de basisberoepsopleidingen waarvoor niet een assistentopleiding is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid, van de wet, die opleidt voor een zelfde beroep of beroepencategorie.

Artikel 3. Doorstroom naar verwante opleidingen

1.
Ten aanzien van degene die
a.
in het bezit is van het diploma vmbo van de basisberoepsgerichte leerweg van één van de sectoren techniek, economie, zorg en welzijn respectievelijk landbouw, en die
b.
wenst te worden ingeschreven als deelnemer in één van de in bijlage 2a, 2b, 2c respectievelijk 2d behorende bij deze regeling genoemde basisberoepsopleidingen,

worden geen vakken en andere programma-onderdelen aangewezen die deel moeten hebben uitgemaakt van het examen om te kunnen worden ingeschreven voor de betreffende basisberoepsopleiding.

2.
Ten aanzien van degene die
a.
in het bezit is van het diploma vmbo van de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg van één van de sectoren techniek, economie, zorg en welzijn respectievelijk landbouw, en die
b.
wenst te worden ingeschreven als deelnemer in een vakopleiding of middenkaderopleiding waarvan de eindtermen worden voorgesteld aan de minister door één van de landelijke organen opgenomen in bijlage 3a, 3b, 3c respectievelijk 3d, behorende bij deze regeling,

worden geen vakken en andere programma-onderdelen aangewezen die deel moeten hebben uitgemaakt van het examen om te kunnen worden ingeschreven voor de betreffende vakopleiding of middenkaderopleiding.

Artikel 4. Nadere vooropleidingseisen techniek

1.
Ten aanzien van degene die:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | WEB | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x