Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet veiligheidsregio's

 

BESLUIT  INFORMATIE  INZAKE  RAMPEN  EN  CRISES ¹

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 20 juni 1994, houdende nadere regels met betrekking tot de informatieverschaffing en de te verstrekken informatie inzake rampen ¹

1. Redactie: ingevolge artikel IX, onderdeel BB, van het Aanpassingsbesluit veiligheidsregio's (Stb. 2010, 256) is het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen met ingang van 1 oktober 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit informatie inzake rampen en crises.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 23 december 1993, nr. EB93/3035, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
     Gelet op Richtlijn nr. 82/501/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriėle activiteiten (PbEG L 230), Richtlijn nr. 89/618/Euratom van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1989 betreffende de informatie van de bevolking over de bij stralingsgevaar toepasselijke maatregelen ter bescherming van de gezondheid en over de alsdan te volgen gedragslijn (PbEG L 357) en Richtlijn nr. 90/219/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 april 1990 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (PbEG L 117);
     Gelet op de artikelen 2a, vierde lid, 2c, tweede lid, 11a, vierde lid, en 11b, derde lid, van de Rampenwet en de artikelen 8.40, eerste lid, en 8.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
     De Raad van State gehoord (advies van 22 maart 1994, nr. W04.94.0023);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 juni 1994, nr. EB 94/1029, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

 

Artikel 1

1. In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 8 van het Besluit risicos zware ongevallen 1999;

c. gevaarlijke micro-organismen: niet genetisch gemodificeerde cellulaire en niet-cellulaire micro-biologische entiteiten met het vermogen tot vermenigvuldiging of tot overbrenging van genetisch materiaal, daaronder mede begrepen virussen en viroļden, die:

1°. voor wat betreft humane pathogenen worden ingedeeld in categorie 3 of 4 als bedoeld in artikel 4.84, derde lid, onder c en d, en vierde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en

2°. voor wat betreft dier- en plantpathogenen een ernstige ziekte kunnen veroorzaken, en waarbij het waarschijnlijk is dat deze organismen zich in het milieu verspreiden, of die een toxine produceren met een LD50 voor vertebraten van minder dan 100 microgram per kilogram lichaamsgewicht.

d. genetisch gemodificeerde organismen: genetisch gemodificeerde organismen als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer;

e. activiteit met genetisch gemodificeerde organismen: vervaardiging van of handeling met genetisch gemodificeerde organismen;

f. toepassing op grote schaal: handelingen met kweekculturen van gevaarlijke micro-organismen van meer dan 10 liter;

g. gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grote schaal gevaarlijke micro-organismen toepast dan wel een activiteit verricht met genetisch gemodificeerde organismen;

h. ramp met stralingsgevaar: een ongeval als bedoeld in artikel 38, onder b, van de Kernenergiewet met een categorie B-object als bedoeld in artikel 38, onder d, van die wet.

2. In dit besluit wordt onder bevolking tevens de beheerders van voor publiek opengestelde inrichtingen, waaronder scholen en ziekenhuizen, verstaan.

3. Dit besluit is uitsluitend van toepassing op activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen op het bij ministeriėle regeling krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen aangewezen hoogste of op een na hoogste niveau in:

a. laboratoria voor de vervaardiging van en handelingen met genetisch gemodificeerde micro-organismen;

b. plantenkweekcellen waarin genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast;

c. plantenkassen waarin genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast;

d. dierverblijven waarin genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast;

e. procesinstallaties waarin genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast.

 

Hoofdstuk II. Verschaffing van informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio en aan de burgemeester

 

§ 1. Verschaffing van informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio over de mogelijke rampen tijdens toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel tijdens een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen

 

Artikel 2

1. De gebruiker verstrekt voordat hij overgaat tot een toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen, aan het bestuur van de veiligheidsregio waarin die toepassing plaats heeft, over de mogelijke rampen die zich tijdens die toepassing kunnen voordoen, de volgende gegevens:

a. de risicobronnen en omstandigheden waaronder de rampen zich kunnen voordoen;

b. de getroffen preventieve voorzieningen, zoals de veiligheidsuitrusting, alarmsystemen, inperkingsmethoden en -procedures en de beschikbare hulpmiddelen;

c. een beschrijving van de aan de werknemers verstrekte informatie;

d. de informatie die naar het oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio overigens nodig is om plannen ter bestrijding van een ramp op te stellen.

Dit geldt niet voor zover deze informatie reeds op grond van andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen.

2. Onverminderd het eerste lid, verschaft de gebruiker die een activiteit verricht met genetisch gemodificeerde organismen aan het bestuur van de veiligheidsregio waarin een activiteit plaatsheeft, tevens de procedures en plannen ter verificatie van de onverminderde doeltreffendheid van de inperkingsmaatregelen. Dit geldt niet voor zover deze informatie reeds op grond van andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen.

3. Indien de gebruiker de beschikking krijgt over nieuwe relevante veiligheidstechnische gegevens die een ander inzicht kunnen geven in de risico's voor de bevolking of het milieu die aan een toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen zijn verbonden, stelt hij het bestuur van de veiligheidsregio hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4. De gebruiker zendt de ingevolge het eerste, tweede en derde lid verstrekte informatie onmiddellijk tevens aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 

Artikel 3

1. De gebruiker kan het bestuur van de veiligheidsregio verzoeken bepaalde informatie vertrouwelijk te behandelen, indien de openbaarmaking van deze gegevens nadelige invloed kan hebben op zijn concurrentiepositie. In dit geval moeten aantoonbare redenen worden aangevoerd.

2. Het bestuur van de veiligheidsregio bepaalt na overleg met de gebruiker welke informatie, bedoeld in het eerste lid, vertrouwelijk zal worden behandeld, en brengt de gebruiker op de hoogte van zijn besluit.

3. De volgende informatie wordt in geen geval vertrouwelijk behandeld:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x