Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet BO)

 

INSTELLINGSBESLUIT  HOOFDBEDRIJFSCHAP  DETAILHANDEL

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 10 september 2004, houdende de instelling van een hoofdbedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van de detailhandel (Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 maart 2003, nr. AV/CAM/2003/14885, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
     Gelet op artikel 67, 70, 70a, 73, tweede lid, 76, eerste lid, 102, tweede lid, en 126, derde lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
     De Raad van State gehoord (advies van 24 april 2003, nr. W12.03.0120/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 augustus 2004, nr. AV/CAM/2004/49789, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. de wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie;

b. het hoofdbedrijfschap: het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

c. detailhandel: het bedrijf van het verkopen van waren aan particulieren;

d. de raad: de Sociaal-Economische Raad;

e. commissie: een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de wet.

Artikel 2

1. Onder de werkingssfeer van dit besluit vallen niet de ondernemingen waarin het apothekersbedrijf wordt uitgeoefend

2. In dit besluit wordt onder waren niet verstaan automobielen, autobanden, benzine, scheepsbenodigdheden, bloembollen, landbouwzaaizaden, tuinbouwzaden, pootaardappelen en levend pluimvee.

3. In dit besluit wordt onder het verkopen van waren aan particulieren mede verstaan het daarmede gepaard gaande verkopen van waren aan instellingen of aan personen, die deze in een door hen gedreven onderneming aanwenden.

2. Het hoofdbedrijfschap en zijn commissies

Artikel 3

1. Er is een Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

2. Het hoofdbedrijfschap is ingesteld voor de ondernemingen waarin de detailhandel wordt uitgeoefend.

3. Het hoofdbedrijfschap is gevestigd te Den Haag.

Artikel 4

Het bestuur van het hoofdbedrijfschap bestaat uit veertien leden, van wie zeven leden door organisaties van ondernemers en zeven leden door organisaties van werknemers worden benoemd.

Artikel 5

1. Het hoofdbedrijfschap heeft commissies voor aangelegenheden op het gebied van:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Wet BO | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x