Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet op het financieel toezicht (Wft)

 

BESLUIT  BESTUURLIJKE  BOETES  FINANCIňLE  SECTOR

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 11 juni 2009, houdende regels voor het vaststellen van de op grond van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op te leggen bestuurlijke boetes (Besluit bestuurlijke boetes financiŽle sector)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van FinanciŽn, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 mei 2009, nr. FM/2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie FinanciŽle Markten;
     Gelet op de artikelen 176, tweede lid, en 179, eerste lid, van de Pensioenwet, artikelen 10d, vijfde lid, en 10e van de Sanctiewet 1977, artikelen 9b, tweede lid, en 9c, eerste lid, van de Wet financiŽle betrekkingen buitenland 1994, artikelen 21, tweede lid, en 22, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikelen 1:80, tweede lid, en 1:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, eerste en tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 54, tweede lid, en 55, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikelen 21, tweede lid, en 22, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren, artikelen 171, tweede lid, en 174, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikelen 19, tweede lid, en 20, eerste lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
     De Raad van State gehoord (advies van 2 april 2009, nr. W06.09.0076/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van FinanciŽn van 2 juni 2009, nr. FM 2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie FinanciŽle Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

ß 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder basisbedrag: basisbedrag als bedoeld in artikel 10e, tweede lid, van de Sanctiewet 1977, artikel 9c, tweede lid, van de Wet financiŽle betrekkingen buitenland 1994, artikel 22, tweede lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikel 1:81, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, tweede lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikel 55, tweede lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel 22, tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren.

Artikel 2

1. De toezichthouder stelt een bestuurlijke boete in de tweede of derde categorie vast op het basisbedrag.

2. De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de ernst of duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.

3. De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de mate van verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.

Artikel 3

De door de toezichthouder met toepassing van artikel 2 vast te stellen bestuurlijke boete wordt verdubbeld indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding.

Artikel 4

1. De toezichthouder houdt bij het vaststellen van een bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de overtreder.

2. De toezichthouder kan op basis van het eerste lid de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met maximaal 100 procent.

ß 2. Indeling van overtredingen in categorieŽn

Artikel 5

Overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht is beboetbaar volgens de tweede categorie.

Artikel 6

Overtreding van artikel 10b van de Sanctiewet 1977 is beboetbaar volgens de eerste categorie.

Artikel 7

Overtreding van artikel 1 van het Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996 is beboetbaar volgens de derde categorie

Artikel 8

Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet financiŽle betrekkingen buitenland 1994, is als volgt beboetbaar:

Artikel

Boetecategorie

6, derde lid

2

7, eerste tot en met het vierde lid

1

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10

Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op het financieel toezicht of in een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur, is als volgt beboetbaar:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Wft | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x