Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

WET van 26 september 1996, Stb. 1996, 478, houdende het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de subsidiëring van verzorgingshuizen door de Ziekenfondsraad (Overgangswet verzorgingshuizen) (wijzigt art. 49 Wajong)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 177, houdende voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

BESLUIT van 2 september 1997, Stb. 1997, 391, tot vaststelling van de data van de inwerkingtreding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (t.a.v. art. 78 Wajong)

WET van 11 september 1997, Stb. 1997, 465, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening) (wijzigt art. 50 Wajong)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) (wijzigt art. 1 (2x) Wajong)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 773, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie (wijzigt art. 53 Wajong)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 1, 28, 39, 40, 53, 55, 69 en 72 Wajong)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 1 (2x), 2, 3, 6, 6a, 10, 11 (2x), 12, 13, 14, 15, 16 (2x), 17 (2x), 18, 24, 25, 26, 27, 28 (3x), 29, 30, 31 (2x), 32 (2x), 33 (3x), 34, 35 (2x), 36, 37 (4x), 38 (4x), 39 (3x), 40 (3x), 41, 42 (2x), 43, 44, 45, 46, 47 (4x), 48 (2x), 49 (3x), 50 (3x), 51, 52, 53, 55 (2x), 57, 58, 59, 61 (2x), 62, 63, 64, 65 (2x), 66, 66a, 66b, 66c, 67, 69, 70 (2x), 73a (2x), 73b (2x), 73c (2x), 74 en 75 Wajong)

WET van 9 april 1998, Stb. 1998, 278, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (wijzigt artt. 55 (2x), 56 en 57 Wajong)

WET van 23 april 1998, Stb. 1998, 290, houdende vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten) (wijzigt artt. 33, 62, 65 en 67 Wajong)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. 1, 5, 17, 19, 46, 55, 57, 61, 62 en 66b Wajong)

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 21 januari 1999, Stb. 1997, 25, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1999 (t.a.v. art. XXXVI Inga)

WET van 27 maart 1999, Stb. 1999, 185, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (wijzigt art. 49 Wajong)

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999) (wijzigt artt. 6a, 50 en 69 Wajong)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 595, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (wijzigt artt. 1, 6b, 17 (2x), 19, 20 en 20a Wajong)

WET van 29 juni 2000, Stb. 2000, 286, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000) (wijzigt art. 5 Wajong)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt artt. 1 en 6a (2x) Wajong)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 627, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 28 (2x), 69 (3x) en 69a (2x) Wajong)

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 212, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw) (wijzigt art. 17 (2x) Wajong)

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 225, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) (wijzigt art. 5 Wajong)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt art. 40 Wajong)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (wijzigt artt. 6, 12, 13, 15, 19, 27 en 46 Wajong)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 1, 10, 11, 16, 17, 27, 28, 29, 31, 32, 33 (2x), 34, 35 (4x), 36, 37, 38 (4x), 39 (3x), 40, 41, 42 (3x), 43, 44, 46 (2x), 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57 (2x), 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66a, 66b, 66c, 69a, 70 (2x) en 74 Wajong)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 628, tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) (wijzigt artt. 8, 35 en 38 Wajong)

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 395, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland (wijzigt art. 17 Wajong)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (wijzigt artt. 46 en 50 Wajong)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt artt. 2, 11, 17, 28, 35, 38, 50 (2x), 69, 69a, 70 en 75 Wajong)

WET van 22 april 2004, Stb. 2004, 306, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) (wijzigt art. 1 Wajong)

WET van 6 juli 2004, Stb. 2004, 324, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ) (wijzigt artt. 6 (2x), 12 (2x), 13 (2x), 15 (2x), 19 (2x) en 27 (2x) Wajong)

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 416, tot wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten) (wijzigt artt. 11, 20a, 28, 30, 69a en 76a Wajong)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 48 en 66 Wajong)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (wijzigt art. 46 Wajong)

WET van 3 februari 2005, Stb. 2005, 65, tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele socialezekerheidswetten (wijzigt artt. 6, 12, 13, 15, 19 en 27 Wajong)

WET van 16 juli 2005, Stb. 2005, 382, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de Wajong en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (wijzigt artt. 50a en 65 Wajong)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt artt. 9, 49 en 50 Wajong)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 530, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden) (wijzigt art. 49 Wajong)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 1, 16, 22, 33, 38, 40, 46, 46a, 47, 50, 51 (3x), 51a (2x), 55, 58, 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h, 59i, 62, 65, 69b, 72a, 76b en 76c Wajong)

WET van 1 december 2005, Stb. 2005, 624, houdende wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met verlaging van de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen (wijzigt art. 28 Wajong)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 2, 33, 55, 59a, 59b, 59e, 76a en 76b Wajong)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt artt. 40 en 65 Wajong)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 713, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen (wijzigt artt. 9a, 52a, 58, 62 en 65 Wajong)

WET van 13 april 2006, Stb. 2006, 223, tot intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (wijzigt art. 76 Wajong)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 703, tot wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007) (wijzigt artt. 10a, 50, 51, 51a, 59h en 65 Wajong)

BESLUIT van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 305, tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van enige bepalingen uit de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen alsmede de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (t.a.v. art. 39 Wajong)

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (wijzigt artt. 6 en 46a Wajong)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 555, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (wijzigt art. 62 Wajong)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 564, tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen (wijzigt artt. 35, 38, 50a en 59d Wajong)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 567, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten) (wijzigt artt. 8, 14, 15, 20 en 28 Wajong)

WET van 22 mei 2008, Stb. 2008, 199, tot wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken (wijzigt artt. 61 en 76 Wajong)

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 510, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (wijzigt artt. 57a en 57b Wajong)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 590, houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (wijzigt artt. 59j, 59k, 59l, 76d en 76e Wajong)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 598, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder (wijzigt artt. 59j en 59k Wajong)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt artt. 35 en 38 Wajong)

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 70 Wajong)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 7, 9a, 22, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 47, 49, 55, 56, 57, 64, 68, 73 en 74 Wajong)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 390, tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (wijzigt art. 46 Wajong)

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (wijzigt art. 46 Wajong)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt artt. 2, 9a, 46, 50, 59i, 69 en 70 Wajong)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 542, tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 69 Wajong)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (wijzigt artt. 1 (2x), 2 (3x), 5 (3x), 6 (2x), 10 (2x), 27 (2x), 55 (2x), 59a (2x), 62 (3x), 63 (2x), 64 (2x), 65 (2x), 72 (2x), 76d (2x), 77 (2x) en 79 (2x) Wajong en voegt in en wijzigt artt. 2:1 t/m 2:69, 5a, 5b, 6c, 59m en 77a t/m 77c Wajong in)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 589, tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige (wijzigt artt. 1:1, 2:16, 2:23, 3:18, 3:33, 3:56, 3:61, 3:62, 3:64, 3:70, 6:6 en 8:10a Wet Wajong)

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 596, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen (wijzigt art. 1:1 (2x) Wet Wajong)

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 22 december 2009, Stb. 2009, 582, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WET van 29 april 2010, Stb. 2010, 228, tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (wijzigt artt. 1:4, 2:39, 2:43, 2:46, 2:53 en 5:3 Wet Wajong)

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt artt. 1:3 en 3:50 Wet Wajong)

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (wijzigt artt. 2:2, 2:5, 2:12, 2:13, 2:17, 2:18, 2:31, 2:52, 2:56, 3:3, 3:57 en 5:3 Wet Wajong)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 830, tot derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt artt. 1:3 en 3:50 Wet Wajong)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 1:1, 2:11, 2:12, 2:13, 2:17, 2:49, 2:56, 3:5, 3:5a, 3:19, 3:21, 3:22, 3:23a, 3:45 en 8:10b Wet Wajong)

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 867, tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) (wijzigt artt. 2:6, 2:17, 2:37, 2:56, 3:13, 3:16, 3:17a, 3:19, 3:21, 3:22, 3:31, 3:48, 3:54, 5:3, 8:4 en 8:6a Wet Wajong)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt artt. 2:54, 3:46, 3:48 en 5:3 Wet Wajong)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) (wijzigt artt. 1:3, 2:23, 2:24, 2:36, 2:39, 2:62, 2:63, 3:19, 3:31, 3:38, 3:48, 3:59, 3:60 en 6:1 Wet Wajong)

BESLUIT van 6 december 2011, Stb. 2011, 608, houdende vaststelling van het tijdstip waarop enige artikelen met betrekking tot loonkostensubsidie vervallen (wijzigt artt. 2:21, 3:71 en 3:72 Wet Wajong)

WET van 8 december 2011, Stb. 2012, 2, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen) (wijzigt artt. 2:11, 2:56, 3:19 en 3:54 Wet Wajong)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (wijzigt art. 3:43 Wet Wajong)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 650, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (wijzigt art. 3:43 Wet Wajong)

WET van 21 mei 2012, Stb. 2012, 224, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (wijzigt artt. 2:18, 2:30 en 8:6 Wet Wajong)

BESLUIT van 2 augustus 2012, Stb. 2012, 361, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd) (wijzigt artt. 2:11 en 3:19 Wet Wajong)

WET van 27 september 2012, Stb. 2012, 657, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s. (wijzigt artt. 1:4, 3:50 en 3:51 Wet Wajong)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 462, tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (wijzigt artt. 2:59, 2:60, 2:69, 3:40, 3:41, 3:42, 3:43, 3:44, 3:44a en 3:56 Wet Wajong)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 464, tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) (wijzigt artt. 2:24 en 3:69 Wet Wajong)

WET van 1 november 2012, Stb. 2012, 544, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) (wijzigt art. 3:48 Wet Wajong)

BESLUIT van 7 november 2012, Stb. 2012, 562, tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 8:10 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (t.a.v. art. 8:10 Wet Wajong)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt art. 6:2 Wet Wajong)

WET van 28 maart 2013, Stb. 2013, 115, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) (wijzigt artt. 1:4 en 2:43 Wet Wajong)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (wijzigt art. 1:4 (2x), 2:5, 2:37, 2:43 (2x), 2:66, 3:1, 3:43 en 3:44 Wet Wajong)

WET van 9 oktober 2013, Stb. 2013, 405, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (wijzigt artt. 2:55a (3x) en 3:47a (3x) Wet Wajong)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt artt. 2:55 en 3:47 Wet Wajong)

WET van 4 juni 2014, Stb. 2014, 259, tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (wijzigt art. 3:75 Wet Wajong)

BESLUIT van 23 juni 2014, Stb. 2014, 226, houdende wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 4, tweede lid, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, of van het bedrag, genoemd in de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wijzigt art. 3:75 Wet Wajong)

WET van 25 juni 2014, Stb. 2014, 227, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (wijzigt artt. 1:4 en 2:43 Wet Wajong)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (wijzigt artt. 2:7 en 3:38 Wet Wajong)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) (wijzigt artt. 1:1, 1a:1, 1a:2, 1a:3, 1a:4, 1a:5, 1a:6, 1a:7, 1a:8, 1a:9, 1a:10, 1a:11, 1a:12, 2:4, 2:5, 2:15, 2:20, 2:29, 2:40, 2:41, 2:42, 3:8, 3:8a, 3:35, 3:38, 3:43, 3:44, 3:49, 3:66, 3:73, 5:1, 5:2, 5:3, 8:8, 8:10b, 8:10c en 8:12 Wet Wajong)