Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  SUBSIDIEPLAFOND  SCHOLINGSINSTELLINGEN  2009  TOT  EN  MET  JULI  2012  /  2010  TOT  EN  MET  JULI  2013
 
 

25 augustus 2008, Stcrt. 2008, 171
Inwerkingtreding: 1 januari 2009
(T.a.v. artt. 2:29 en 3:49 Wet Wajong)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2008,  nr. SV/AB&C/08/23305, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie als bedoeld in artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2009 tot en met juli 2012/2010 tot en met juli 2013)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Bedrag subsidieplafond 2009 tot en met juli 2012
-1. Het totale subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, bedraagt voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2012 |13,3 miljoen.
-2. Het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt over de klassen, bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, verdeeld:
klasse 1: |0 miljoen;
klasse 2: |5,3 miljoen;
klasse 3: |8,0 miljoen.
-3. In afwijking van het tweede lid kunnen, ter afronding, de daar genoemde bedragen met maximaal |100 000,00 worden verhoogd, met dien verstande dat het bedrag, genoemd in het eerste lid, niet wordt overschreden.

 

Art. 2. Bedrag subsidieplafond 2010 tot en met juli 2013
-1. Het totale subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, bedraagt voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 juli 2013 |15,8 miljoen.
-2. Het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt over de klassen, bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, verdeeld:
klasse 1: |0 miljoen;
klasse 2: |6,3 miljoen;
klasse 3: |9,5 miljoen.
-3. In afwijking van het tweede lid kunnen, ter afronding, de daar genoemde bedragen met maximaal |100 000,00 worden verhoogd, met dien verstande dat het bedrag, genoemd in het eerste lid, niet wordt overschreden.

 

Art. 2a. Bedrag subsidieplafond aanvullende subsidie 2009-2012
-1. Het totale subsidieplafond, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, bedraagt |2,5 miljoen.
-2. Het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt over de klassen, bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, verdeeld:
klasse 1: |0 miljoen;
klasse 2: |1 miljoen;
klasse 3: |1,5 miljoen.
-3. In afwijking van het tweede lid kunnen, ter afronding op hele trajecten, de onder klasse 2 en 3 genoemde bedragen met maximaal |100 000,00 worden verhoogd, met dien verstande dat het bedrag, genoemd in het eerste lid, niet wordt overschreden.

 

Art. 2b. Maximale aanvullende subsidie per aanvrager 2009-2012
-1. De maximale aanvullende subsidie per aanvrager, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, bedraagt |750 000,00.
-2. De maximale subsidie per aanvrager, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt over de klassen, bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, verdeeld:
klasse 1: |0,00;
klasse 2: |300 000,00;
klasse 3: |450 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 

Art. 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2009 tot en met juli 2012/2010 tot en met juli 2013.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 25 augustus 2008.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[25 augustus 2008]

 

     Deze regeling stelt het subsidieplafond vast voor twee subsidieperioden. In de brief van 30 mei 2008 aan de Tweede Kamer zijn wijzigingen voorgesteld omtrent de financiering van de scholingsinstellingen die scholing voor jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen verzorgen (Kamerstukken II 2007-2008, 31 224, nr. 26). Deze brief was een reactie op de motie-Van Hijum (Kamerstukken II 2007-2008, 31 200, nr. 32). Een onderdeel van deze wijzigingen betreft het langer van te voren vaststellen van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen. Op deze manier wordt de aanbieders van deze voorziening een grotere budgetzekerheid geboden. Om vanaf 2009 het plafond steeds twee subsidieperioden tevoren bekend te maken, wordt met deze regeling het plafond eenmalig voor twee perioden vastgesteld. Volgend jaar zal, in aanvulling op het met voorliggende regeling reeds vastgestelde plafond voor de periode 2010 tot en met juli 2013, het plafond voor de periode 2011 tot en met juli 2014 vastgesteld worden.

 

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Wajong | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x