Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2007

 

REGELING  TEGEMOETKOMING  WAJONG-ERS

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2008
(art. II Regeling van 26 november 2007, Stcrt. 2007, 237)

 

16 december 2005, Stcrt. 2005, 249
Inwerkingtreding: 1 januari 2006
(T.a.v. art. 9a Wajong)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/101828, betreffende een tegemoetkoming  voor personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Regeling tegemoetkoming Wajong-ers)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 9a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. 2. Hoogte, betaling en indexering tegemoetkoming
-1. De jonggehandicapte, bedoeld in artikel 6 van de Wajong, die op 1 januari van een kalenderjaar de leeftijd van 18, 19, 20, 21 of 22 jaar heeft bereikt, heeft met ingang van 1 januari van dat jaar gedurende dat jaar recht op een maandelijkse tegemoetkoming.
-2. De tegemoetkoming bedraagt:
a. voor een 18-jarige: €|13,50;
b. voor een 19-jarige: €|12,92;
c. voor een 20-jarige: €|7,75;
d. voor een 21-jarige: €|3,83;
e. voor een 22-jarige: €|1,58.
-3. In afwijking van het eerste lid heeft de jonggehandicapte, bedoeld in artikel 6 van de Wajong, aan wie in de loop van een kalenderjaar een uitkering op grond van de Wajong wordt toegekend, met ingang van de dag van toekenning recht op een bij zijn leeftijd op de dag van toekenning behorende tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid.
-4. De betaling van de tegemoetkoming geschiedt tezamen met de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.
-5. Met ingang van de dag waarop het bedrag van het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wijzigt, worden de bedragen van de tegemoetkoming herzien met het percentage van deze wijziging.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

 

Art. 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming Wajong-ers.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 16 december 2005.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

TOELICHTING
[16 december 2005]

 

Inleiding


     In artikel 9a van de Wajong is geregeld dat Wajong-ers onder de 23 jaar een tegemoetkoming op hun uitkering ontvangen, zodat deze groep geen negatieve inkomenseffecten ondervindt van de invoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag.
     Met deze wijziging van de Wajong is de koopkrachtreparatie vanwege het nieuwe zorgstelsel voor Wajong-ers structureel en duurzaam gewaarborgd, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie-Omtzigt (Kamerstukken II 2004-2005, 30124, nr. 31).
     In deze ministeriλle regeling worden de hoogte, de betaling en de indexering van de tegemoetkoming nader bepaald.


Hoogte, betaling en indexering

     De hoogte van de brutotegemoetkoming voor het jaar 2006 is per leeftijdscategorie in onderstaande tabel opgenomen. De tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald, gelijktijdig met de betaling van de Wajong-uitkering.

 

Tabel. Hoogte van de maandelijkse tegemoetkoming:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| 18rjaar 19rjaar 20rjaar 21rjaar 22rjaar 23rjaar
Brutocompensatie op jaarbasis €|162,00 €|155,00 €|93,00 €|46,00 €|19,00 –
Hoogte tegemoetkoming per maand €|||13,50 €| |12,92 €| |7,75 €| |3,83 €| |1,58 –

 
     Voor de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming voor lopende uitkeringen maakt het UWV gebruik van de peildatum 1 januari. Alle Wajong-ers die op 1 januari 18 tot 23 jaar oud zijn en een Wajong-uitkering krijgen uitbetaald, ontvangen gedurende het hele jaar de tegemoetkoming behorend bij hun leeftijd op 1 januari. Degenen die in de loop van een kalenderjaar recht krijgen op een Wajong-uitkering ontvangen vanaf de dag dat zij een Wajong-uitkering krijgen de tegemoetkoming behorend bij de leeftijd die ze op dat moment hebben.
     De indexering van de tegemoetkoming is gelijk aan de aanpassing van de grondslagen van de Wajong-uitkering aan de ontwikkeling van het minimumloon, conform de ontwikkeling van de contractlonen. Met deze indexering wordt bereikt dat de hoogte van de tegemoetkoming voor de jaren na 2006 (of eerder bij eerdere aanpassing van het minimumloon) zo wordt vastgesteld dat het nettoniveau van de Wajong-uitkering op peil blijft.


Uitvoering

     De tegemoetkoming wordt uitgevoerd door het UWV. De tegemoetkomingen worden maandelijks verstrekt tezamen met de Wajong-uitkeringen. De wijze waarop het UWV de tegemoetkoming in de systemen inpast, heeft gevolgen voor de verantwoording over 2006. Het UWV kan over 2006 niet aangeven welk deel van de uitgaven ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten betrekking hebben op de uitkeringen en welk deel op de tegemoetkomingen.
     Vanaf 2007 zal het UWV zich apart verantwoorden over de uitgaven ingevolge de tegemoetkoming Wajong-ers. De Regeling Wfsv zal hiertoe worden aangepast (artikel 5.32 tot en met 5.34, en de bijlagen 3 en 5)

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Wajong | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x