Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 21 september 2004

 

REGELING  FRICTIEKOSTEN  ARBEIDSINTEGRATIE ╣

Vervallen
m.i.v. 22 september 2004
(art. XV,f Si04)

 
 

1 juli 1999, Stcrt. 1999, 129
Inwerkingtreding: 1 juli 1999
(T.a.v. art. 76d:1g WAO)

 

 

 

 
1 juli 1999/SV/UB/99/33966
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op artikel 76d, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

1. Voor zover de redactie bekend, is onderhavige regeling, afgezien van hierna bedoelde wijziging, voor het laatst gewijzigd bij Regeling van 29 mei 2000, Stcrt. 2000, 104 (aanpassing bedrag in artikel 2). Raadpleeg voor de eurobedragen het supplement "Aanpassingsregelingen euro" bij Staatscourant 2001, 214.

 

 

Art. 1.
De kosten welke verband houden met de overgang van personeel en vermogensbestanddelen van GAK Nederland BV naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van het verrichten van re´ntegratiewerkzaamheden die door GAK Nederland BV zijn gemaakt, kunnen ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds worden gebracht tot een bedrag van ten hoogste â8 445 613,00.

 

Art. 2.
De kosten welke verband houden met de overgang van personeel en vermogensbestanddelen van GAK Nederland BV naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van het verrichten van re´ntegratiewerkzaamheden die door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn gemaakt, kunnen ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds worden gebracht tot een bedrag van ten hoogste â1 748 473,00.

 

Art. 3.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen draagt zorg voor de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 1 en 2 aan GAK Nederland BV en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

 

Art. 4.
De declaraties van de kosten als bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden door GAK Nederland BV onderscheidenlijk de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2, titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

 

Art. 5.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 6.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling frictiekosten arbeidsintegratie.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

ĺs-Gravenhage, 1 juli 1999.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

 

 

 

TOELICHTING
[1 juli 1999]

 

     In het kader van de Wet Rea is de taak van het Lisv [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] op het terrein van arbeidsbemiddeling van arbeidsgehandicapten in die zin beperkt dat Arbeidsvoorziening [zie Centrale organisatie werk en inkomen, red.] bij uitsluiting verantwoordelijk wordt voor de basisdienstverlening aan alle arbeidsgehandicapten, terwijl gemeenten en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie verantwoordelijk worden voor de re´ntegratie van arbeidsgehandicapten met louter een sociale voorziening respectievelijk louter een Anw-uitkering of zonder uitkering. De daadwerkelijke uitvoering zal voor alle arbeidsgehandicapten grotendeels door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gaan plaatsvinden. Daartoe diende GAK AI zo volledig mogelijk over te gaan naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Deze overgang kon tot gevolg hebben dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en GAK Nederland BV een financieel nadeel leiden. Artikel 76d, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering bepaalt dat deze kosten ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds kunnen worden gebracht. GAK Nederland BV en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie hebben na de overgang van GAK AI blijk gegeven dat deze kosten zich inderdaad hebben voorgedaan. Deze regeling strekt ertoe dat GAK Nederland BV respectievelijk de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de kosten die verband houden met de overgang van GAK AI naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, tot een bepaald maximum ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds kunnen worden gebracht. Het Lisv draagt zorg voor de vergoeding van de hier bedoelde kosten aan GAK Nederland BV respectievelijk aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x