Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stcrt. 2019, 65478 Stcrt. 2019, 65478
01-07-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 69997 Stcrt. 2018, 69997
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 69997 Stcrt. 2018, 69997
  Wijziging Stcrt. 2018, 67779 Stcrt. 2018, 67779
01-01-2018   Wijziging Stcrt. 2017, 68641 Stcrt. 2017, 68641
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 63144 Stcrt. 2016, 63144
01-01-2016   Wijziging Stcrt. 2015, 43979 Stcrt. 2015, 43979
24-03-2015 01-01-2015 Wijziging Stcrt. 2015, 7675 Stcrt. 2015, 7675
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 35569 Stcrt. 2014, 35569
  Wijziging Stcrt. 2014, 34049 Stcrt. 2014, 34049
01-01-2014   Wijziging Stcrt. 2013, 35771 Stcrt. 2013, 35771
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 25659 Stcrt. 2012, 25659
  Wijziging Stcrt. 2012, 17678 Stb. 2012, 329
  Wijziging Stcrt. 2012, 3682 Stcrt. 2012, 3682
01-03-2012   Wijziging Stcrt. 2012, 3682 Stcrt. 2012, 3682
01-01-2012   Wijziging Stcrt. 2011, 22134 Stcrt. 2011, 22134
01-01-2011   Wijziging Stcrt. 2010, 19716 Stcrt. 2010, 19716
01-04-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 4789 Stcrt. 2010, 4789
01-01-2010   Wijziging Stcrt. 2009, 19487 Stb. 2009, 581
  Wijziging Stcrt. 2009, 18616 Stcrt. 2009, 18616
01-01-2009   Wijziging Stcrt. 2008, 243
(= 1892)
Stcrt. 2008, 243
(= 1892)
20-07-2008   Wijziging Stcrt. 2008, 137 Stcrt. 2008, 137
01-01-2008   Wijziging Stcrt. 2007, 243 Stcrt. 2007, 243
01-01-2007   Wijziging Stcrt. 2006, 250 Stcrt. 2006, 250
29-12-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/2005/102050, houdende regels met betrekking tot reïntegratie (Reïntegratieregeling)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 5, vierde lid, en 15, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit, artikel 65h van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 65 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 59i van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel 2.8 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

§ 1.  Diversen

 

Art. 1. Begrippen
-1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen;
b. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
e. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
-2. Voor de toepassing van deze regeling wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: de geregistreerde partner alsmede de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Toeslagenwet, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. ongehuwd: de persoon die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-3. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.
-4. Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het derde lid wordt verstaan een pleegkind waarvoor de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

 

Art. 2. Aanvraagtermijnen loon- en inkomenssuppletie
-1. Een aanvraag voor loonsuppletie als bedoeld in artikel 65c van de WAO, artikel 67a van de WAZ en artikel 2:25 of 3:67 van de Wajong wordt ingediend binnen twee maanden na aanvang van het werk in dienstbetrekking, dan wel bij aanvang van de werkzaamheden voordat een besluit over de mate van arbeidsongeschiktheid is genomen, binnen twee maanden nadat dat besluit is genomen.
-2. Een aanvraag voor inkomenssuppletie als bedoeld in artikel 65d van de WAO, artikel 67b van de WAZ en artikel 2:26 of 3:68 van de Wajong wordt ingediend binnen zes maanden na afloop van het boekjaar waarin de uitoefening van het bedrijf of beroep is voortgezet of waarin de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van één van de hiervoor genoemde wetten werkzaamheden als zelfstandige is gaan verrichten.
-3. Bij overschrijding van de termijnen, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt geen loonsuppletie verstrekt over een periode die gelegen is meer dan twee maanden vóór de aanvraag, respectievelijk geen inkomenssuppletie verstrekt over het boekjaar of de boekjaren gelegen vóór de aanvraag.

 

Art. 3. Maximaal bedrag starterskrediet
Het bedrag, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit, wordt vastgesteld op €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.