Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

RE¤NTEGRATIEREGELING
 
 

16 december 2005, Stcrt. 2005, 249
Inwerkingtreding: 29 december 2005
(T.a.v. artt. 65h WAO, 65 WAZ, 2:27 en 3:70 Wet Wajong en 2.8 IWIA en 5:4 en 15:1 Rb)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/2005/102050, houdende regels met betrekking tot re´ntegratie (Re´ntegratieregeling)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 5, vierde lid, en 15, eerste lid, van het Re´ntegratiebesluit, artikel 65h van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 65 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 59i van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel 2.8 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

ž 1.  Diversen

 

Art. 1. Begrippen
-1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen;
b. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
e. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
-2. Voor de toepassing van deze regeling wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: de geregistreerde partner alsmede de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Toeslagenwet, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. ongehuwd: de persoon die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-3. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.
-4. Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het derde lid wordt verstaan een pleegkind waarvoor de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

 

Art. 2. Aanvraagtermijnen loon- en inkomenssuppletie
-1. Een aanvraag voor loonsuppletie als bedoeld in artikel 65c van de WAO, artikel 67a van de WAZ en artikel 2:25 of 3:67 van de Wet Wajong wordt ingediend binnen twee maanden na aanvang van het werk in dienstbetrekking, dan wel bij aanvang van de werkzaamheden voordat een besluit over de mate van arbeidsongeschiktheid is genomen, binnen twee maanden nadat dat besluit is genomen.
-2. Een aanvraag voor inkomenssuppletie als bedoeld in artikel 65d van de WAO, artikel 67b van de WAZ en artikel 2:26 of 3:68 van de Wet Wajong wordt ingediend binnen zes maanden na afloop van het boekjaar waarin de uitoefening van het bedrijf of beroep is voortgezet of waarin de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van ÚÚn van de hiervoor genoemde wetten werkzaamheden als zelfstandige is gaan verrichten.
-3. Bij overschrijding van de termijnen, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt geen loonsuppletie verstrekt over een periode die gelegen is meer dan twee maanden vˇˇr de aanvraag, respectievelijk geen inkomenssuppletie verstrekt over het boekjaar of de boekjaren gelegen vˇˇr de aanvraag.

 

Art. 3. Maximaal bedrag starterskrediet
Het bedrag, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Re´ntegratiebesluit, wordt vastgesteld op Ç|

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x